ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံေတာ္မူၿပီး ၁၀-ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္တရားေတာ္မ်ား